Deklaracja dostępności

Autor: Michał Słowiński

Opublikowano: 18 grudnia 2020

Kategorie:

Deklaracja dostępności Milanowskiego Centrum Kultury

Milanowskie Centrum Kultury  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Milanowskiego Centrum Kultury i Wirtualnego Muzeum Jana Szczepkowskiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-02-01
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-22-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • zamieszczone na stronie w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane,
 • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 22 września 2020 r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Dudkiewicz.

E-mail: k.**********@mc**********.pl

Telefon: (22) 758 32 34

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury

Adres: 05–822 Milanówek, Kościelna 3

E-mail: a.*****@mc**********.pl

Telefon: 22 758 30 61

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek MCK (ul. Kościelna 3): Obiekt częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jedno wejście po schodach, wąskie korytarze i przejścia, szerokość drzwi niedostosowana do osób poruszających się na wózkach. Brak windy, brak podjazdów, brak dostępu na wyższą kondygnacje. Łazienki i toalety nieprzystosowane. Drugie wejście w niższej części budynków, otwierane w momencie zakomunikowania takiej potrzeby. Częściowy brak oznaczeń dostępności.

Filia Stare Kino (ul. Piłsudskiego 33): Obiekt częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jedno wejście po stopniach od ulicy Warszawskiej z podjazdem dla wózków udostępnianym na życzenie. Drugie wejście od ulicy Warszawskiej na poziom zerowy.  Łazienki i toalety nieprzystosowane. Częściowy brak oznaczeń dostępności.

Inne informacje i oświadczenia

Koordynator do Spraw Dostępności – Krzysztof Dudkiewicz

Email: k.**********@mc**********.pl

Telefon: (22) 758 32 34