Willa Waleria

Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku – stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej

Już za kilka miesięcy będziemy mogli spotkać się w przestrzeni wystawienniczej, korzystać z pracowni warsztatowych oraz ogrodu, zwiedzać pracownię Jana Szczepkowskiego!

Planowane do realizacji w ramach projektu prace zawierają szeroki zakres działań remontowo-budowlanych i konserwatorskich obejmując remont i konserwację historycznego obiektu Willi Waleria, znajdującej się w Milanówku.Zakres projektu dotyczy przeprowadzenia robót remontowych, konserwatorskich w celu utworzenia nowej przestrzeni działań kulturalnych w budynku Willi Waleria, który wcześniej ze względu na zły stan techniczny nie był użytkowany. Projekt jest wynikiem społecznych konsultacji z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi w kwestii wykorzystania zakresu budynku oraz stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacyjnej. W wyniku realizacji inwestycji nieużywany dotychczas obiekt zabytkowy zostanie zrewitalizowany i w całości przystosowany do pełnienia funkcji kulturalno-edukacyjnych. Willa stanie się miejscem interdysplinarnego podejścia do kultury, łączenia wielu jej dziedzin. W wyniku projektu zostanie wdrożona nowa oferta kulturalno-edukacyjna obejmująca nowy zakres: ekspozycja i promocja dzieł Jana Szczepkowskiego – promocja jego życia i twórczości w kontekście Milanówka i sukcesów międzynarodowych, promocja rzemiosła związanego z twórczością artysty. Działalność ośrodka ma stanowić powrót do tradycji polskiej szkoły projektowej oraz działalności J. Szczepkowskiego, malarza, rzeźbiarza prowadzącego Miejską Szkołę Sztuk Zdobniczych i malarstwa w Warszawie. Jan Szczepkowski wspierał tradycyjne rzemiosło, ręczne prace z zachowaniem tradycyjnym metod i naturalnych materiałów.Dlatego działania w projekcie skierowane są głównie na te dziedziny.Interdyscyplinarny ośrodek edukacji kulturalnej swoją działalnością brać będzie aktywny udział w budowaniu tożsamości Milanówka.„Waleria” działać będzie na styku wielu dyscyplin, ukazując związki pomiędzy sztuką, a innymi dziedzinami kultury. Odbiorcami działań będą przedstawiciele środowisk artystycznych i intelektualnych, osób o zróżnicowanych kompetencjach kulturowych, publiczności lokalnej i międzynarodowej. Działania uwzględniać będą potrzeby przedstawicieli różnych grup wiekowych oraz docierać będą do osób, mających utrudniony dostęp do kultury, w tym osób niepełnosprawnych.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG, a realizowany jest przez jednostkę samorządu terytorialnego – Miasto Milanówek. Partnerem projektu jest Milanowskie Centrum Kultury – samorządowa jednostka kultury oraz INTBAU Norway – partner norweski.