Konkurs im. Dariusza Biernackiego DUETY NA SCENIE

O konkursieDariusz BiernackiRegulaminHarmonogramMultimedia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu im. Dariusza Biernackiego DUETY NA SCENIE, którego finał odbędzie się 28 marca w Starym Kinie w Milanówku.
Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy, którzy amatorsko i zawodowo śpiewają lub grają na dowolnym instrumencie.

Dariusz Biernacki (27.06.1967 r. – 12.01.2020 r. ) w Warszawie. Artysta śpiewak, mgr historyk sztuki. Ukończył Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Pan Dariusz, wywodzi się z Rodziny o tradycjach artystycznych. Babcia artysty (Janina Bilska, na zdj.) była pianistką i akompaniatorką w Londynie.

Wuj Eugeniusz Mossakowski był ” królem barytonów”. Ciotka Felicja Zawadzka – Mossakowska (alt) chórzystką Warszawskiej Opery Narodowej.
Jako dziecko Dariusz Biernacki, należał do chóru chłopięcego ” LUTNIA” im. Piotra Maszyńskiego w Warszawie. Koncerty, odbywały się zarówno w kraju jak i zagranicą ( Kanada, Francja, Bułgaria, Niemcy, Anglia, ZSRR, Rumunia, Jugosławia).

Artysta współpracował również z grupami teatralnymi w Londynie,w takich ośrodkach emigracyjnych jak: Klub Orła Białego na Balham, Polski Ośrodek Społeczno Kulturalny (POSK), Ognisko Polskie w Londynie, Instytut Polski i Muzeum gen.Sikorskiego w Londynie, Kościół Chrystusa Króla na Balham, Kościół św. A. Boboli w Londynie, Brompton Oratory na Kensingtonie, Fawley Court- Zgromadzenie Księży Marianów.
Pan Dariusz, występując miał możliwość poznania bohemy przedwojennej Warszawy: Feliksa Konarskiego ( Ref-Ren), Zofię Terne, Janinę Lechowicz, Irenę Bogdańską, Adama Astona, Feliksa Szczęsnego Kwarta.

Artysta prezentował się przed Prezydentami Rzeczpospolitej: Edwardem Raczyńskim i Kazimierzem Sabatem a także przed Franciszkiem Staffem (wnukiem Leopolda Staffa) burmistrzem Wandsworth.
Poza działalnością w Londynie koncertował z artystami scen polskich, pod egidą Kurii Warszawskiej (1975-1985).

Dariusz Biernacki uczęszczał również do szkoły ekonomicznej,w której funkcjonowało koło teatralne prowadzone przez aktorów,uwieńczone spektaklami.

Podczas studiów na Akademii Muzycznej,współpracował z : Joanną Bogacką, Dorotą Kolak, Henrykiem Bista, Grzegorzem Chrapkiewiczem, Haliną Winiarską, Anną Polony, Jerzym Binczyckim, Janem Peszkiem, Krzysztofem Gordonem, Grażyną Jędras, Zbigniewem Bogdańskim, Elżbietą Goetel, pantomima -Zygmunt Kamiński, dykcja- Bogumiła Toczyska.

Po ukończeniu studiów,artysta uczestniczył w licznych kursach muzycznych (bachowski, mozartowski, barokowy). Konkursy w Waimarze i Marsylii. Specjalizuje się, wykonuje, a także brał udział w kursach muzyki żydowskiej. Uczestniczył w kursach mistrzowskich( Sydney, Kopenhaga, Bruksela, Sopot) a także w warsztatach dykcjii oraz logopedii. Współpracował z osobami po tracheotomii ( terapia muzyką i słowem). Jest pod opieką jednej z najwybitniejszych śpiewaczek operowych-Jadwigi Dzikówny o której napisał swoją pracę magisterską.

Sukcesy artystyczne Dariusza Biernackiego

Dariusz Biernacki, gościł : Austria( Linz Graz), Dania( Kopenhaga), Rosja( Sankt Petersburg, Moskwa), USA(New York), Kanada(Toronto),Szwecja (Sztokcholm), Hiszpania(Toledo, Barcelona), Francja (Paryż, Tuluza, Marsylia,Nicea),Anglia(Londyn) Japonia( Tokyo), Izrael (Arabia Saudyjska), Chiny (Pekin, Hong Kong), Kraje Beneluxu, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Grecja.

Brał udział w elitarnych koncertach dla biznesu w różnych miejscach świata (agentura). Zajmował się edukacją muzyczną.

Info ze strony – www.dariuszbiernacki.pl

REGULAMIN

I KONKURS

DLA DUETÓW INSTRUMENTALNYCH I DUETÓW WOKALNYCH

„DUETY NA SCENIE”

im. Dariusza Biernackiego

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem I Konkursu „Duety na scenie” im. Dariusza Biernackiego, zwanego dalej „Konkursem” jest Milanowskie Centrum Kultury oraz Stare Kino.
2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe – amatorzy i profesjonaliści z całej Polski.
3. Osoby niepełnoletnie powinny być zgłaszane przez swoich prawnych opiekunów.
4. Celem Konkursu jest:
– rozwijanie zainteresowania muzyką
– odkrywanie nowych talentów oraz prezentacja dorobku artystycznego,
-wyłonienie utalentowanej młodzieży oraz dorosłych i zachęcenie ich do pracy twórczej
w zakresie muzyki,
– rozwijanie zdolności wokalnych oraz gry na instrumentach,
– prezentacja umiejętności wokalnych, muzycznych
– zainteresowanie tworzeniem muzyki do tekstów literackich
– uwrażliwienie na dbałość i estetykę wykonania śpiewanych utworów
– propagowanie kultury muzycznej, gry na instrumentach, popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych
5. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
– duetów instrumentalnych
– duetów wokalnych (lub głos z instrumentem)
6. Dodatkowo kategorie wiekowe zostaną ustalone na podstawie zgłoszeń uczestników.
§ 2

PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap – przesłuchania
Zainteresowani udziałem w Konkursie przesyłają/przekazują wypełnioną kartę zgłoszeniową w terminie do 13.03.2020 r. na podany adres:
Milanowskie Centrum Kultury
ul. Kościelna 3
05-822 Milanówek
z dopiskiem: DUETY NA SCENIE lub drogą mailową sekretariat@mckmilanowek.pl

Uczestnicy zostają zaproszeni na przesłuchania, które odbędą się w dniach 18-19.03.2020 r. Przesłuchania odbędą się na żywo przed JURY. Uczestnicy prezentują maksymalnie dwa utwory.
II etap – Finał
Osoby zakwalifikowane zostają zaproszone do udziału w finale. Zostają poinformowane najpóźniej 3 dni po przesłuchaniu. Finał odbędzie się 28.03.2020 r. w Starym Kinie w Milanówku. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatorów o potrzebach technicznych.

§ 3

JURY

1. W skład Jury wchodzą 4 osoby ze świata muzycznego.
2. Jury oceniać będzie poziom artystyczny wykonania, zgodność stylistyczną i trafność interpretacji duetu oraz ogólny wyraz artystyczny.
3. Dla laureatów konkursu przewidziana jest nagroda główna w wysokości 1000 PLN oraz nagrody rzeczowe, statuetki i dyplomy. Jury ma prawo przydzielania wyróżnień.
4. Jury zastrzega sobie prawo do przerwania prezentacji.
5. Decyzje Jury są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.
6. Pozostałe zasady działania Jury określa samo Jury na swoim pierwszym posiedzeniu.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na finale konkursu oraz opublikowane na stronie internetowej www.mckmilanowek.pl oraz www.milanowek.pl.

§ 4

INFORMACJE DODATKOWE

1. Koszty przejazdu i pobytu uczestników pokrywają sami uczestnicy.
2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz wideo z ich wizerunkiem w czasie Konkursu, ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatora, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
4. Uczestnicy udzielają nieodpłatnie Organizatorowi Konkursu prawa do wykorzystania zapisów audiowizualnych artystycznych występów w trakcie Konkursu na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu, wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach, wyłącznie w celach niekomercyjnych,
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono, do wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony w lit. a –do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania wykonania na wybranych stronach internetowych,
d) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu zgodnie z oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszenia.
5. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w Karcie zgłoszenia Uczestnika jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
6. Organizator zapewnia nagłośnienie i wsparcie techniczne na wszystkich etapach konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą każdorazowo na stronie internetowej Milanowskiego Centrum Kultury (www.mckmilanowek.pl)
8. Organizator zastrzega możliwość odwołania Konkursu z ważnych przyczyn.
9. Administratorem danych osobowych jest Milanowskie Centrum Kultury z siedzibą w Milanówku, ul. Kościelna 3 (kod pocztowy: 05-822), tel. (22) 758 32 34; 2).
10. Wszelkie informację o Organizatorze dostępne są na stronie www.mckmilanowek.pl.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap – przesłuchania
Zainteresowani udziałem w Konkursie przesyłają/przekazują wypełnioną kartę zgłoszeniową w terminie do 13.03.2020 r. na podany adres:
Milanowskie Centrum Kultury
ul. Kościelna 3
05-822 Milanówek

z dopiskiem: DUETY NA SCENIE lub drogą mailową sekretariat@mckmilanowek.pl Uczestnicy zostają zaproszeni na przesłuchania, które odbędą się w dniach 18-19.03.2020 r. Przesłuchania odbędą się na żywo przed JURY. Uczestnicy prezentują maksymalnie dwa utwory.
II etap – Finał
Osoby zakwalifikowane zostają zaproszone do udziału w finale. Zostają poinformowane najpóźniej 3 dni po przesłuchaniu. Finał odbędzie się 28.03.2020 r. w Starym Kinie w Milanówku.